Huisregels en voorwaarden dagopvang

In onderstaande tekst wordt onder “Eigenaar” verstaan degene met wie een logeerovereenkomst voor een hond(en) wordt aangegaan.

Huisregels:

 • De hond(en) dienen goed uitgelaten worden binnengebracht
 • De hond(en) dienen vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, teken, oormijt enz.
 • De hond(en) dienen de juiste inentingen gehad te hebben (zie voorwaarden)
 • De hondenriem blijft bij de hond(en) tijdens de opvang
 • Dekens, mandjes, benches e.d. mogen altijd meegebracht worden
 • Laat een telefoonnummer achter waarop u bereikbaar bent
 • Kunt u uw hond(en) niet op het afgesproken tijdstip komen brengen/halen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.
 • Wilt u een logeerafspraak annuleren, doe dat dan zo spoedig mogelijk, zodat wij de vrijgekomen ruimte eventueel opnieuw kunnen invullen

Voorwaarden:
Hondenopvang De Toogwijkhoeve verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van uw hond(en) met in acht neming van eventueel met de eigenaar afgesproken individuele wensen
In Hondenopvang De Toogwijkhoeve worden uitsluitend honden toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De hond(en) dienen gevaccineerd te zijn tegen:
  • Hondenziekte
  • Parvo
  • Weil
  • Kennelhoest

De geldigheid van vaccinaties moet d.m.v. een entingenboekje of dierenpaspoort bewijsbaar zijn

 1. De hond(en) dienen vrij te zijn van ongedierte als vlooien, teken, oormijt enz.
 2. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot uw hond(en), zoals medicijngebruik, allergiën, dieetvoorschriften enz. dienen vooraf te worden gemeld. Bij het in gebreke blijven daarvan is Hondenopvang De Toogwijkhoeve van iedere aansprakelijkheid ontheven en is gerechtigd hierdoor gemaakte kosten bij de eigenaar in rekening te brengen
 3. Eventueel toe te dienen medicijnen dienen in de originele verpakking te worden aangeboden voorzien van de naam van het huisdier, naam van de eigenaar, naam medicijn, naam dierenarts en de dosering. De aangeboden hoeveelheid medicijnen dient voldoende te zijn voor de periode die de hond bij Hondenopvang De Toogwijkhoeve verblijft.
 4. De eigenaar blijft gedurende de opvangperiode verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn hond(en)
 5. Mocht uw hond tijdens het verblijf in Hondenopvang De Toogwijkhoeve ziek worden of gewond raken, dan zullen wij, na contact met de eigenaar, op indicatie van onze dierenarts de noodzakelijke medische begeleiding geven. Bij onbereikbaarheid van de eigenaar is Hondenopvang De Toogwijkhoeve gerechtigd naar eigen inzicht actie ondernemen. Alle hieraan verbonden kosten zoals dierenartsconsult, voorgeschreven medicijnen enz. zijn voor rekening van de eigenaar.
 6. Als een hond tijdens het verblijf in Hondenopvang De Toogwijkhoeve komt te overlijden, dan zal Hondenopvang De Toogwijkhoeve de eigenaar hier onmiddellijk van op de hoogte stellen en overleggen wat er met het overleden dier moet gebeuren. Indien de eigenaar voor hondenopvang Van de Toogwijkhoeve onbereikbaar is, dan is Hondenopvang De Toogwijkhoeve gerechtigd het overleden dier naar beste weten te behandelen. Alle kosten als gevolg van het overlijden komen voor rekening van de eigenaar.
 7. Loopse teven kunnen wij helaas niet toelaten in de dagopvang.

Tarieven en betaling:

 • Het verschuldigde bedrag wordt bij reservering van de opvangperiode overeengekomen, behoudens de eventuele extra kosten als gevolg van schades, ziekte of overlijden van de hond.
 • Als de hond(en) later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan de overeengekomen opvangperiode, dan vindt geen restitutie plaats.
 • De eigenaar is verplicht de kosten bij het ophalen van de hond(en) geheel contant te voldoen of ervoor te zorgen dat op dat moment het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Hondenopvang De Toogwijkhoeve is bijgeschreven.